ALGEMENE VERKOOP- EN INKOOPVOORWAARDEN

Algemene Verkoopvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene verkoop voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Kajtec B.V., hierna te noemen: "Gebruiker", en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop-­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien Een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van Een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden "naar de geest" van deze bepalingen.

1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.8 Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.2 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.3 Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

3.4 Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

3.5 Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.6 Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.7 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.8 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.9 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3.10 Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.

3.11 Indien Gebruiker met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

3.12 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

4.2 Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.4 Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4.5 Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

4.6 Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

4.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.9 Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5 Overmacht

5.1 Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

5.3 Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.4 Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6 Betaling en incassokosten

6.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

6.2 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.3 Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

6.4 Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.5 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde.

6.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

6.7 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

7.2 Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3 De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.

7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.5 De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

7.6 Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

8.1 De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

8.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 30 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

8.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

8.4 De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.5 Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

8.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

8.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

8.9 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

8.10 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een jaar.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 10 Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

 

Artikel 11 Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 12 Intellectuele eigendom

12.1 Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.2 De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

13.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden

14.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34201530.

14.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

14.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

 

Algenemen Inkoopvoorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Algemene Inkoopvoorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan onder:

a) Kajtec B.V.: onderneming gevestigd te Noordwijkerhout, alsmede haar rechtsopvolgers en alle met haar of met deze rechtsopvolgers gelieerde vennootschappen en/of ondernemingen;

b) Leverancier: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Kajtec een Overeenkomst aangaat of met wie Kajtec in onderhandeling is over het aangaan van een Overeenkomst;

c) Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Kajtec en Leverancier tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, en alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan en uitvoeren van die overeenkomst, die geheel of deels de verkoop en levering van Producten door Leverancier aan Kajtec ten doel hebben;

d) Producten: alle goederen die het onderwerp zijn van een Overeenkomst, waaronder, maar niet beperkt tot, ICT-materialen en computerapparatuur in de ruimste zin, Pc's, notebooks, monitoren, servers, printers en randapparatuur en/of separate onderdelen van deze goederen;

e) Refurbishment: het proces van het verwijderen van data, het herstellen, repareren, vervangen, verpakken en/of vernietigen van (delen van) Producten met het oog op doorverkoop ervan aan derden.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden maken, tenzij anders bepaald, deel uit van alle Overeenkomsten en zijn bij uitsluiting van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen Kajtec en Leverancier.

2.2 Indien een of meer bepaling(en) van de Overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, zal de Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen die nietig of vernietigd zijn overleg plegen om een vervangende regeling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.3 De toepasselijkheid van de voorwaarden of bedingen van Leverancier wordt door Kajtec uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming van Overeenkomsten

3.1 Een door Kajtec verstrekte offerte en de daarin vermelde prijzen, andersoortige aanbiedingen en overige condities zijn vrijblijvend, herroepelijk en binden Kajtec derhalve niet, tenzij Kajtec schriftelijk anders heeft bepaald.

3.2 Een Overeenkomst komt alleen tot stand indien de aanbieding van Kajtec middels schriftelijke bevestiging door Leverancier wordt aanvaard.

3.3 Indien Leverancier aan Kajtec een offerte verstrekt dan wel op andersoortige wijze een aanbieding doet, komt een Overeenkomst alleen tot stand indien Kajtec deze middels schriftelijke bevestiging aanvaardt.

 

Artikel 4 Wijzigingen en aanvullingen

4.1 Wijziging van of aanvulling op enige bepaling in een Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

4.2 Wanneer een wijziging of aanvulling als bedoeld in 4.1. wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling alleen voor de betreffende Overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders wordt bepaald.

4.3 Deze Voorwaarden kunnen door enkele mededeling van Kajtec aan Leverancier worden gewijzigd. Zonder protest binnen dertig (30) dagen na mededeling gelden de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag van de mededeling op alle nog lopende en nieuwe Overeenkomsten.

 

Artikel 5 Levering, risico- en eigendomsovergang

5.1 Levering van de Producten geschiedt ter plaatse van Kajtec Warehousing, Hoofdweg 1479 te Abbenes, op het overeengekomen tijdstip dan wel binnen de overeengekomen termijn, dan wel op enig andere door Kajtec te bepalen locatie en/of tijdstip.

5.2 Indien een leveringstermijn is overeengekomen, start deze op het moment van schriftelijke aanvaarding van de aanbieding door Leverancier dan wel Kajtec, tenzij anders is overeengekomen.

5.3 Het transport en de verpakking van de Producten geschieden voor rekening en risico van Leverancier. Indien Kajtec hiervoor desondanks betalingen aan derden verricht, zullen deze bedragen door Leverancier aan Kajtec worden vergoed dan wel in mindering worden gebracht op de door Kajtec te betalen koopprijs zoals vastgesteld conform artikel 7.

5.4 Kajtec heeft het recht Leverancier te verzoeken de levering van de Producten uit te stellen. Leverancier zal de Producten in dat geval deugdelijk verpakt en duidelijk herkenbaar als bestemd voor Kajtec opslaan, beveiligen en verzekeren.

5.5 Het risico en de eigendom van de Producten gaan pas over op Kajtec bij levering ter plaatse van de in artikel 5.1 genoemde locatie en op het overeengekomen tijdstip, tenzij anders overeengekomen.

5.6 Levering van de Producten houdt geen acceptatie in. Eventuele keuring of inspectie van de Producten door Kajtec houdt levering noch afname in.

 

Artikel 6 Verpakking, verzending en hulpmiddelen

6.1 Leverancier is verplicht de Producten deugdelijk en conform wettelijk geldende voorschriften en door Kajtec gestelde vereisten te verpakken.

6.2 Leverancier is verplicht bij de Producten een paklijst te voegen met daarin vermelding van naam en adres van de Leverancier, exacte inhoud van de zending, maten en gewicht van de Producten, afleveradres en overige voor levering relevante gegevens. Leverancier dient op de paklijst eveneens te vermelden of de Producten zijn verpakt in leenemballage.

6.3 Leverancier is verplicht verpakkingsmateriaal en andere voor transport gebruikte materialen na levering van de Producten terug te nemen, voor zover deze niet het eigendom van Kajtec zijn of geen onderdeel vormen van de Producten. Kajtec heeft te allen tijde het recht het verpakkingsmateriaal aan Leverancier te retourneren voor diens rekening en risico.

6.4 Door Kajtec ten behoeve van de levering ter beschikking gestelde verpakkingsmaterialen, instructies, specificaties, tekeningen, modellen, overige hulpmiddelen en andersoortige goederen, blijven eigendom van Kajtec en dienen zo spoedig mogelijk na levering van de Producten aan Kajtec te worden geretourneerd. Leverancier verplicht zich hulpmiddelen te merken als eigendom van Kajtec en deze in goede staat te onderhouden.

6.5 Kajtec heeft het recht de zending te weigeren indien Leverancier niet heeft voldaan aan voornoemde verplichtingen aangaande verpakking en verzending van de Producten, onverminderd haar andere rechten.

 

Artikel 7 Prijsbepaling en rapportages

Algemeen

7.1 De prijs voor de Producten wordt bepaald op basis van Eindkoopprijs┬Ł dan wel Koopprijs op basis van winstdeling┬Ł, tenzij anders wordt overeengekomen.

7.2 Met betrekking tot de Producten, wordt allereerst een inventarisatie gemaakt en gerapporteerd in het Inventarisatie Rapport waarvan de door Leverancier opgegeven technische specificaties deel uitmaken.

7.3 Kajtec onderwerpt de Producten vervolgens aan onderzoek en controle. De uitkomsten en bevindingen hiervan worden verwerkt in een Status Rapport waarin onder meer de uiterlijke en technische staat van de Producten wordt beschreven. Dit statusrapport is een uitgebreide, meer gedetailleerde versie van het eerder genoemde Inventarisatie Rapport. In het Status Rapport worden de gegevens uit het Inventarisatie Rapport gecontroleerd.

7.4 Tenzij anders is overeengekomen, zal het Status Rapport in beginsel binnen twee (2) maanden na levering van de Producten worden opgemaakt. Overschrijding van deze streeftermijn geeft Leverancier niet het recht de Overeenkomst te ontbinden. Het statusrapport is in alle gevallen bindend voor Leverancier en deze conformeert zich aan de daarin opgenomen uitkomsten en bevindingen.

7.5 De uiteindelijke prijs voor de Producten zal worden vermeld in het Eind Rapport, welk een uitbreiding is van het Status Rapport.

 

Eindkoopprijs

7.6 Aan de hand van vooraf door Leverancier opgegeven (technische) specificaties en de leveringstermijn van de Producten wordt een Basiskoopprijs bepaald. Deze is vrijblijvend en vormt slechts een uitgangspunt voor de uiteindelijke Eindkoopprijs. De Basiskoopprijs is vatbaar voor correctie op grond van de bevindingen in het Status Rapport.

7.7 De Eindkoopprijs is de Basiskoopprijs gecorrigeerd voor bij de Producten aangetroffen mankementen, defecten en missende onderdelen. Voor de vaststelling van de Eindkoopprijs maakt Kajtec gebruik van de bevindingen in het Status Rapport en de op dat moment geldende Missing Damage Wrong tabel van Kajtec (MDW-tabel). De voorlopige eindkoopprijs wordt voorts verminderd met eventuele kosten die door Kajtec zijn gemaakt maar overeenkomstig de Overeenkomst voor rekening van Leverancier komen.

7.8 Het resultaat van de berekening op grond van artikel 7.7 kan ertoe leiden dat de vaste Eindkoopprijs nihil bedraagt en Kajtec geen koopprijs verschuldigd is.

7.9 Kajtec is Leverancier uitsluitend de Eindkoopprijs verschuldigd. De Eindkoopprijs zal Kajtec aan Leverancier kenbaar maken door toezending van het Verkoop Rapport.

 

Koopprijs op basis van winstdeling

7.10 De koopprijs voor de Producten zal worden bepaald na Refurbishment en doorverkoop van de Producten door Kajtec aan derden. Kajtec heeft slechts een inspanningsverplichting tot doorverkoop van de Producten. De koopprijs wordt bepaald door de verkoopopbrengst (zie 7.11) en een daarop toe te passen winstdelingspercentage, welke wordt vastgesteld door Kajtec. Indien geen doorverkoop wordt gerealiseerd, zal de koopprijs worden bepaald conform artikel 7.16.

7.11 De verkoopopbrengst van de Producten is de door derden betaalde koopsom, verminderd met alle kosten die door Kajtec met betrekking tot de Producten zijn gemaakt

7.12 Vermenigvuldiging van het winstdelingspercentage met de verkoopopbrengst resulteert in de vaststelling van de door Kajtec aan Leverancier verschuldigde koopprijs en de Kajtec toekomende verkoopmarge.

7.13 Kajtec is Leverancier uitsluitend de koopprijs op basis van winstdeling verschuldigd. Het resultaat van de berekening op grond van artikelen 7.10-7.12 kan ertoe leiden dat de koopprijs op basis van winstdeling nihil bedraagt en Kajtec geen koopprijs verschuldigd is.

7.14 De koopprijs op basis van winstdeling zal Kajtec aan Leverancier kenbaar maken door toezending van het Verkoop Rapport.

7.15 Partijen kunnen een minimumkoopprijs overeenkomen gebaseerd op de te verwachten verkoopopbrengst en de vooraf door Leverancier opgegeven (technische) specificaties en de leveringstermijn van de Producten. Deze minimumkoopprijs kan door Kajtec gecorrigeerd worden indien daar op grond van de bevindingen in het Status Rapport aanleiding voor is.

7.16 Indien de Producten na Refurbishment niet door Kajtec binnen twee (2) maanden na levering zijn doorverkocht aan derden zal Kajtec uitsluitend verschuldigd zijn:

a) een redelijke koopprijs die door Kajtec zal worden vastgesteld aan de hand van het Status Rapport, rekening houdend met bij de Producten aangetroffen mankementen, defecten en missende onderdelen, dan wel

b) de eventueel overeengekomen minimumkoopprijs.

 

Artikel 8 Facturering en betaling

8.1 Leverancier factureert de door Kajtec opgegeven koopprijs, na vaststelling en mededeling hiervan conform artikel 7. De factuur dient te worden verzonden aan Kajtec B.V., Langevelderweg 141 te Noordwijkerhout, met vermelding van het door Kajtec verstrekte opdrachtnummer en een omschrijving van de Producten.

8.2 Betaling van de verschuldigde koopprijs door Kajtec zal in principe plaatsvinden binnen dertig (30) dagen na toezending van het verkooprapport of indiening van de factuur door Leverancier.

8.3 Kajtec is gerechtigd betaling van de factuur op te schorten indien sprake is van een tekortkoming van de kant van Leverancier. Ook is Kajtec gerechtigd het verschuldigde bedrag te verrekenen met vorderingen op Leverancier.

 

Artikel 9 Garanties en overige verplichtingen Leverancier

9.1 Leverancier garandeert dat de Producten:

a) hem in eigendom toebehoren;

b) vrij zijn van lasten en verzwaringen;

c) niet beschermd zijn door octrooien, merkrechten, auteursrechten en overige (intellectuele en/of industriele) (eigendoms)rechten toebehorend aan derden. Leverancier vrijwaart Kajtec voor alle aanspraken dienaangaande.

9.2 Leverancier garandeert dat de Producten voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen met betrekking tot veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit.

9.3 Rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst en voorliggende Voorwaarden kunnen niet worden overgedragen aan derden zonder de schriftelijke toestemming van Kajtec. Kajtec kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden.

9.4 Bij niet nakomen van de verplichtingen aan Kajtec is Leverancier een direct opeisbare boete verschuldigd van 5.000,- Euro. Kajtec behoudt onverminderd het recht nakoming dan wel beeindiging van de Overeenkomst en/of (overige) schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 10 Overmacht

10.1 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van eventuele overmacht op de hoogte stellen.

10.2 Indien Leverancier door overmacht wordt getroffen, is deze niet gehouden tot betaling van schadevergoeding en/of boetes, en komt deze niet in verzuim, uitsluitend indien Leverancier onmiddellijk na het intreden van de overmachttoestand Kajtec daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gebracht.

10.3 Tot omstandigheden die overmacht aan de zijde van Leverancier opleveren worden in ieder geval niet gerekend:

a) stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij nakoming van de verplichtingen door Leverancier of diens toeleveranciers;

b) problemen of obstakels bij het eigen of door derden verzorgde transport;

c) maatregelen van enige overheidsinstanties;

d) het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning;

e) niet-nakoming van de verplichtingen van door Leverancier ingeschakelde derden.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 De contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Leverancier is onbeperkt. Leverancier zal zich voldoende verzekeren voor aansprakelijkheid jegens Kajtec.

11.2 Leverancier zal Kajtec vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot vergoeding van schade verband houdend met (het gebruik van) de Producten, tenzij grove schuld of opzet Kajtec aan te rekenen is

11.3 Kajtec is nimmer aansprakelijk voor schade toegebracht aan Leverancier of derden waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, immateriele schade, bedrijfs- of milieuschade, tenzij grove schuld of opzet Kajtec aan te rekenen is.

11.4 Behoudens opzet of grove schuld van Kajtec en onverminderd het bepaalde in het volgende lid is de totale aansprakelijkheid van Kajtec jegens Leverancier in of buiten contract beperkt tot het bedrag dat Kajtec aan haar verzekeraar in rekening kan brengen, of indien deze lager is, tot de contractsom.

 

Artikel 12 Ontbinding en opschorting

12.1 Indien Leverancier niet of niet tijdig voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeien, is Leverancier in verzuim en is Kajtec gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling van Leverancier:

a) haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten totdat nakoming voldoende zeker is gesteld;

b) de Overeenkomst met Leverancier geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Deze bepaling geldt onverminderd Kajtecs andere rechten binnen eventuele andere Overeenkomsten met Leverancier en zonder dat Kajtec tot enige schadevergoeding is gehouden.

12.2 In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Leverancier zullen nog niet afgewikkelde Overeenkomsten met Leverancier van rechtswege worden ontbonden, tenzij Kajtec aan Leverancier binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) een of meer onderhanden Overeenkomst(en) te wensen. In dit geval is Kajtec gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten totdat nakoming door Leverancier voldoende zeker is gesteld. Deze bepaling geldt onverminderd Kajtecs andere rechten binnen eventuele andere Overeenkomsten met Leverancier en zonder dat Kajtec tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

Artikel 13 Volledigheid Overeenkomst

De Overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde voorwaarden van Kajtec, is een volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen, uitlatingen en/of gedragingen van partijen.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

14.1 Op deze Voorwaarden, evenals op alle Overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam. Kajtec behoudt het recht vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Leverancier aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegd zijn dergelijke vorderingen te behandelen. Het voorgaande staat het recht van partijen op hoger beroep en cassatie niet in de weg.

14.3 De toepasselijkheid van de bepalingen van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.