(A) Algemene voorwaarden voor de Verkoop van software

(B) Algemene voorwaarden voor de Aankoop van software

 

(A) Algemene voorwaarden voor de Verkoop van software

1. Algemeen

Deze Algemene voorwaarden voor verkoop van software gelden voor gevallen waarin Kajtec B.V., gevestigd in Noordwijkerhout (NL), software aan een Klant verkoopt. In deze Algemene voorwaarden voor verkoop van software geldt de term "Klant" uitsluitend voor bedrijven, rechtspersonen in het publiek recht en speciale publiekrechtelijke middelen.

2 Toepassingsgebied

1. De volgende algemene voorwaarden voor de verkoop van software zijn uitsluitend van toepassing; afwijkende of aanvullende voorwaarden van Klanten zullen geen onderdeel uitmaken van het contract, zelfs als Kajtec er geen uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Onvoorwaardelijke aanvaarding van een order leidt niet tot erkenning van de voorwaarden van de Klant.

2. Deze algemene voorwaarden voor de verkoop van software gelden alleen voor bedrijven, rechtspersonen onder publiek recht en speciale fondsen onder publiek recht.

3 Service regio, Service omschrijving, Contract afsluiting

1. Kajtec distribueert uitsluitend software licentie rechten in Europa. De dienst bestaat dus uit de overdracht van een software licentie voor software programma's. Het servicegebied bestaat uit de landen van de Europese Unie en Zwitserland. Het toepassingsgebied van het gebruiksrecht op grond van de softwarelicentie is gebaseerd op de verplichte bepalingen van het auteursrecht en de licentievoorwaarden van de rechtenhouder (met name de respectievelijke toepasselijke contractuele voorwaarden volgens PUR (Product User Rights), EULA Licentieovereenkomst voor eindgebruikers) enz. De overgedragen gebruiksrechten zijn van toepassing op de genoemde softwareprogramma's en de versie die dienovereenkomstig is aangegeven.

2. Bestelformulieren die door de klant zijn ondertekend, worden beschouwd als een offerte van de klant. Kajtec kan binnen vier weken een aanbod van dit soort accepteren.

3. De verplichte dienstverlening is gebaseerd op schriftelijke bevestiging van de opdracht, het gesloten contract of een factuur van Kajtec.

4. Als de installatie/activering van softwareprogramma's waarop een klant software licenties heeft verkregen van Kajtec, vereist dat een nummercode is afgegeven door de houder van de rechten - zoals een productcode, installatie-ID, product-ID, enz. (Hierna "Activeringscode "), dan zal er voor elke aangeschafte software licentie een activatiecode zijn opgenomen in de leveringsomvang. De toegangsprocedures die door de rechtenhouder zijn vastgesteld, moeten in acht worden genomen bij gebruik van de activatiecode.

5. Het leveren van een kopie van het softwareprogramma dat geschikt is voor installatie maakt geen deel uit van de leveringsomvang. Als een klant niet over de benodigde programma's beschikt om het softwareprogramma te installeren, en als de klant deze kopieën niet kan verkrijgen (bijvoorbeeld via download op de homepage van de rechtenhouder), zal Kajtec een gratis back-up kopie verschaffen.

4 Betalingsvoorwaarden

1. De prijzen vermeld in de orderbevestiging van Kajtec zullen van toepassing zijn. Deze prijzen worden strikt aangegeven als netto cijfers en zijn onderworpen aan verdere wettelijk toepasselijke omzetbelasting voor zover vereist door nationale of internationale regelgeving.

2. Kajtec facturen worden direct betaald zonder de aftrek van de overdrachts- en verwerkingsvergoedingen. In geval van vertraging betaalt de klant de wettelijk toepasselijke standaardrente.

3. De klant heeft het recht om eventuele kosten aan Kajtec te verrekenen, mits die voortkomen uit een aankoopprijs vordering en mits die kosten niet worden betwist door Kajtec.

5 Levering en levertijd

1. De van toepassing zijnde levertijd of levertijden zijn zoals die zijn vastgelegd in de orderbevestiging en/of het contract. Tenzij anders overeengekomen, zijn de genoemde data een schatting van de levertijden.

2. Alle dienstverplichtingen zijn onderworpen aan tijdig ontvangst van leveringen aan Kajtec. In geval van vertraagde levering zonder schuld van Kajtec of in geval van andere diverse belemmeringen waarvoor Kajtec niet verantwoordelijk is, heeft Kajtec het recht de rechtenoverdracht voor een passende tijdsduur uit te stellen zonder te worden onderworpen aan kosten of schadeloosstelling voor schades.

6 Geen extra dienstverlening

1. Kajtec verkoopt uitsluitend software licenties. Zij biedt geen extra diensten, zoals installatiehulp, enz.

2. De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor de werking van de programma's waarover licentie rechten zijn verkregen van Kajtec, alsmede voor alle problemen die verband houden met de werking van de programma's. Kajtec verwerpt alle aansprakelijkheid voor softwarefouten en gevolgschade.

7 Garantie, Aansprakelijkheid, Juridische Rechten

Kajtec's aansprakelijkheid voor schadevergoeding wordt beperkt tot opzettelijke en onjuiste nalatigheid. Dit geldt niet voor schade ten aanzien van letsel op het leven, lichaam of gezondheid. Anders zullen de wettelijke bepalingen dienovereenkomstig van toepassing zijn.

8 Gegevensbescherming en gebruik van klantgegevens

De bepalingen betreffende privacy van gegevens worden uiteengezet in de Data Privacy Verklaring, die via internet op www.Kajtec.com toegankelijk is. Naast de Data Privacy Verklaring gaat de klant akkoord dat gebruik gemaakt kan worden van gegevens die de klant vrijwillig verstrekt binnen de reikwijdte van het contract, met name voor het verkrijgen van de Activeringscode overeenkomstig 3, lid 4, voor het registreren van softwarelicenties en voor soortgelijke processen namens de klant.

9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De bevoegde rechtbank voor alle eventuele geschillen welke voortvloeien uit contracten tussen Kajtec en een Leverancier, zal de rechtbank in Den Haag (Nederland) of de bevoegde rechtbank voor de vestigingsplaats van de Leverancier zijn, welke gekozen door Kajtec. De contractuele relatie tussen Kajtec en de klant is uitsluitend geregeld door de Nederlandse wet, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake de Internationale Verkoop van Goederen (CISG).

10 Diversen

1. Alle afspraken en andere mogelijke voorwaarden, zoals wijzigingen of toevoegingen aan deze bepalingen, moeten schriftelijk zijn bevestigd om geldig te zijn. Dit geldt ook voor de intrekking van de vereiste voor de schriftelijke bevestiging zelf.

2. Indien de bepalingen van het contract ongeldig of niet afdwingbaar zijn, na afsluiting van een contract, dan blijft het contract onaangetast. Ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen zullen worden vervangen door geldige en afdwingbare bepalingen die zo dicht mogelijk bij de financiële doelstelling komen die de contractpartijen voor ogen hadden om te bereiken door middel van de onjuiste of niet-afdwingbare bepalingen. De bovenstaande voorwaarde zal dienovereenkomstig van toepassing zijn bij het eventueel ontbreken van bepalingen in het contract.

 

 

 


(B) Algemene voorwaarden voor de Aankoop van Software

1. Algemeen

Deze Algemene voorwaarden voor aankoop van software gelden voor gevallen waarin Kajtec B.V., gevestigd in Noordwijkerhout (Nederland), software van een Leverancier koopt. In deze Algemene voorwaarden voor aankoop van software geldt de term "Leverancier" uitsluitend voor bedrijven, rechtspersonen in het publiek recht en speciale publiekrechtelijke middelen.

2 Toepassingsgebied

De volgende algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing; afwijkende of aanvullende Leveranciers voorwaarden zullen geen onderdeel uitmaken van het contract, zelfs als Kajtec er geen uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Onvoorwaardelijke aanvaarding van een orderbevestiging of een door een Leverancier gemaakte levering, is geen erkenning van de leveranciersvoorwaarden.

3 Leveringsvoorwaarden

Kajtec accepteert uitsluitend de aankoop van softwarelicenties onder de volgende voorwaarden:

1. De software licenties van de Leverancier, welke beschikbaar zijn voor verkoop, zijn in overeenstemming met de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie op 3 Juli 2012 ( C-128/11 en EU Software Directive 2009/24/EC ) betreffende de overdracht van softwarelicenties. Met name garandeert de Leverancier dat het:

• De softwarelicenties heeft aangeschaft middels aankoop van de rechtenhouder of van een erkende dealer van de rechtenhouder voor onbeperkt gebruik op het grondgebied van de Europese Unie of de Europese Economische Gemeenschap, en de betreffende software licenties volledig betaald heeft.

• De software, met betrekking tot de overdracht van de licenties, niet heeft gedupliceerd op een ontoelaatbare manier, en

• De softwarekopieën die zijn gegenereerd/geïnstalleerd, met betrekking tot de licentie overdracht, volledig onbruikbaar gemaakt zijn, inclusief eventuele back-upkopieën en originele data dragers (samen "Data dragers"), mits de laatstgenoemde is overgedragen aan Kajtec zoals blijkt uit het afleveringsformulier.

Leverancier verklaart voorts dat aan deze eisen is voldaan in een aparte verklaring op basis van een formulier dat wordt geleverd door Kajtec, genoemd "Licentie Verklaring".

Bovendien noemt de Leverancier de contractuele gebruiksrechten (bijvoorbeeld EULA (licentieovereenkomst voor eindgebruikers), PUR (productgebruikersrecht) welke van toepassing zijn op de overgedragen softwarelicenties.

2. Leverancier zal onmiddellijk na ontvangst van de betaling een verklaring indienen op basis van een formulier dat is opgesteld door Kajtec waarin wordt aangegeven dat Kajtec de prijs heeft betaald voor de volledige overdracht van de softwarelicenties.

3. Het toesturen van de verklaringen in de artikelen 1 en 2 (certificaat aangifte, naamgeving van toepasselijke contractuele gebruiksrechten, betalingsbevestiging) en de levering van potentiële Data-dragers krachtens lid 1, zijn belangrijke contractvoorwaarden. Als deze verklaringen en/of gegevensdragers binnen vier weken na de orderbevestiging niet binnen het bezit van Kajtec zijn, heeft Kajtec het recht om met onmiddellijke ingang zich uit het contract terug te trekken.

4. Leverancier heeft geen recht om het eigendom te reserveren totdat de volledige betaling is voldaan.

5. De overeenkomstige softwarelicenties worden afgeleverd in overeenstemming met de onderliggende order en de leveringsdatum die erop staat. De leverancier zal Kajtec onmiddellijk in kennis stellen bij vertraging in de bezorging van de softwarelicenties. Zoniet is het overdrachtsdatum, welke in order is vastgelegd, bindend. Kajtec heeft het recht de acceptatie van software die niet is afgeleverd in overeenstemming met het in een order aangegeven datum, te weigeren.

4 Betalingsvoorwaarden

De in de order van Kajtec aangegeven prijzen zijn bepalend. Leverancier zal onmiddellijk na aflevering van de goederen, en factuur toesturen, waarin het bestelnummer en artikelnummer vermeld staat. De factuur moet aparte regel voor de omzetbelasting bevatten. Kajtec betaalt de netto gefactureerde som binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur. Kajtec heeft het recht om bestaande vorderingen op de leverancier te compenseren. Dit geldt ook voor vorderingen die door leverancier worden betwist of die niet door een wettelijke autoriteit zijn bevestigd.

5 Garanties, aansprakelijkheid, wettelijke rechten

Garantie en aansprakelijkheid zijn onderworpen aan wettelijke bepalingen.

6 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. De contractuele relatie tussen Kajtec en Leverancier is uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wet, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake de Internationale Verkoop van Goederen (CISG).

2. De bevoegde rechtbank voor alle eventuele geschillen welke voortvloeien uit contracten tussen Kajtec en een Leverancier, zal de rechtbank in Den Haag (Nederland) of de bevoegde rechtbank voor de vestigingsplaats van de Leverancier zijn, welke gekozen door Kajtec.

7 Diversen

1. Alle afspraken en andere mogelijke voorwaarden, zoals wijzigingen of toevoegingen aan deze bepalingen, moeten schriftelijk zijn bevestigd om geldig te zijn. Dit geldt ook voor de intrekking van de vereiste voor de schriftelijke bevestiging zelf.

2. Indien de bepalingen van het contract ongeldig of niet afdwingbaar zijn, na afsluiting van een contract, dan blijft het contract onaangetast. Ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen zullen worden vervangen door geldige en afdwingbare bepalingen die zo dicht mogelijk bij de financiële doelstelling komen die de contractpartijen voor ogen hadden om te bereiken door middel van de onjuiste of niet-afdwingbare bepalingen. De bovenstaande voorwaarde zal dienovereenkomstig van toepassing zijn bij het eventueel ontbreken van bepalingen in het contract.